خطوط انتقال نیرو

خطوط انتقال نیرو

طراحی و احداث خطوط انتقال نیرو در کنار فعالیتهای مربوط به تامین و احداث پست های فوق توزیع و انتقال موجب تقویت انعطاف پذیری  شرکت ترانس پست پارس در تامین نیازمندیهای کارفرمایان پروژه ها میباشد.

در این زمینه  تسریع در روند طراحی بهینه و تامین تجهیزات خطوط انتقال، کاهش هزینه های مالی پروژه ها و استفاده از تیم های مجرب در زمینه طراحی خطوط انتقال انرژی همواره موجب رضایت مشتریان شرکت ترانس پست پارس بوده است. علاوه بر آن تامین خطوط GIL و نصب و راه اندازی این خطوط از خدمات نوین شرکت ترانس پست پارس در این بخش خواهد بود.