شبکه های انتقال انرژی

شبکه های انتقال انرژی

شبکه های انتقال انرژی حوزه اصلی فعالیت  شرکت ترانس پست پارس محسوب می شود.

شرکت ترانس پست پارس در حوزه شبکه های انتقال انرژی از جمله شرکت های توانمند ایرانی به شمار می رود که در زمینه های تامین تجهیزات و راه اندازی، مدیریت و اجرای پروژه های پستهای انتقال و فوق توزیع ، خطوط انتقال نیرو ، سیستم های توزیع و انرژی های نو فعالیت می کند و از توانمندی و قابلیت های منحصر به فردی برخوردار است.

تمامی این دستاوردها ، حاصل تجربه متخصصان ایرانی در شرکت ترانس پست پارس و گروه صنعتی ایران ترانسفو است.