پستهای انتقال و فوق توزیع

پستهای انتقال و فوق توزیع

فعالیت شرکت ترانس پست پارس با تمرکز بر طراحی و تامین پستهای فوق توزیع و انتقال بنیان گذاری  شده و با توجه به نقش کلیدی این پستها در ساختار پیچیده شبکه برق، ارائه راهکارهای منعطف و با قابلیت اطمینال بالا همواره از اولویت های این شرکت بوده است.

این شرکت با تکیه بر دانش نیروهای متخصص مهندسی و با استفاده از بروزترین استانداردهای بین المللی طراحی و تامین ده ها پست انتقال و فوق توزیع شامل پستهای  AIS، GIS، هیبرید، مدولارو موبایل در سطوح مختلف ولتاژی از 63 تا 400 کیلو ولت را به انجام رسانده است.

فعالیت شرکت ترانس پست پارس با تمرکز بر طراحی و تامین پستهای فوق توزیع و انتقال بنیان گذاری  شده و با توجه به نقش کلیدی این پستها در ساختار پیچیده شبکه برق، ارائه راهکارهای منعطف و با قابلیت اطمینال بالا همواره از اولویت های این شرکت بوده است. این شرکت با تکیه بر دانش نیروهای متخصص مهندسی و با استفاده از بروزترین استانداردهای بین المللی طراحی و تامین ده ها پست انتقال و فوق توزیع شامل پستهای  AIS، GIS، هیبرید، مدولارو موبایل در سطوح مختلف ولتاژی از 63 تا 400 کیلو ولت را به انجام رسانده است.