پروژه ها - السلاميه سوريه

السلاميه سوريه


Project Description

پروژه احداث پست 20-66-230 کیلو ولت السلامیه سوریه بصورت EPC

    

تاريخ شروع/پايان قرارداد:  98 / در حال اجرا

مدت اجرا: 18 ماه

رقم قرارداد : 12,473,000 يورو + 518,017,000,000 ريال

شرح كار:
شامل طراحي، مهندسي،تامين تجهيزات، حمل و بيه حمل، اجراي عمليات ساختماني ، نصب و تست و راه اندازي پست EPC احداث بصورت
230/66/20 كيلو ولت السلاميه سوريه شامل:
2 سكشن، يك كوپلر با طرح باسبار دوبل ، (125MVA 230 با توان / 4 فيدر خط هوايي، 2 فيدر ترانس (ترانس 66 : – بخش 230
66/ 10 فيدر خط هوايي، 3 فيدر ورودي ترانس، 3 سكشن، يك كوپلر با طرح باسبار دوبل، داراي 2 ترانس كمكي 0,4 : – بخش 66
كيلو ولت
20 كيلوولت شامل 2 فيدر وروري، 20 خروجي، 2 كوپلر و رايزر GIS – بخش 20 : تابلوهاي
– ترانسفورماتور :
125MVA 230 كيلوولت / – دو دستگاه ترانسفورماتور 66
30MVA 66 كيلوولت / – دو دستگاه ترانسفورماتور 20
250KVA 66 كيلوولت / – دو دستگاه ترانسفورماتور 0,4

100KVA 20 كيلوولت / – دو دستگاه ترانسفورماتور 0,4

کارفرما :

PETE ‐ SYRIA

مشاور :

PETE‐ SYRIA

رقم قرارداد :

12,473,000 يورو + 518,017,000,000 ريال

درصد پیشرفت :

در مراحل ابتدايي شروع قرارداد