پروژه ها - حسن آباد

حسن آباد


Project Description

شرح کار:

  • احداث پست 230/66/20  كيلو ولت مدولار شامل يك فيدر خط 230 كيلو ولت، يك فيدر ترانس 66 كيلو ولت به همراه 6 فيدر 20 كيلو ولت خروجي.  

درصد پیشرفت : 17%

تاریخ شروع / پایان :   97/12/04  –  98/12/04    

مدت اجرا: 12 ماه

کارفرما :

شرکت برق منطقه اي فارس

مشاور :

شرکت قدس نيرو

پیمانکار :

شركت ترانس پست پارس

مبلغ قرارداد :

99،988،889،000 ریال