پروژه ها - داریان

داریان


Project Description

شرح کار :

احداث پست 230 کیلو ولت GIS نیروگاه سد داریان شامل 3 بی نیروگاهی، دو بی خط و یک بی کوپلر درقالب سوییچگیر GIS 245 کیلوولت با آرایش باسبار دوبل و سکسیونر بای پس ، 1000 متر کابل 230 کیلو ولت، سیستم کنترل و حفاظت SIEMENS-SPRECHER و …

مدت اجرا : 18 ماه                            تاریخ برقداری : سال 1396

تاریخ شروع : 1391                          تاریخ پایان : 1396

کارفرما :

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

مشاور :

مشانیر

رقم قرارداد :

73/533/244/000 ریال

درصد پیشرفت :

100 %