پروژه ها - سامعی

سامعی


Project Description

شرح کار:

  • احداث کامل پست انتقال 20/63/400 کیلو ولت شامل دو فیدر خط ورودی 400 کیلو ولت و 10 فیدر خط خروجی 63 کیلوولت، تامین تجهیزات بخش  LV شامل سیستم حفاظت و کنترل SIEMENS-SPRECHER و همچنین اجرای عملیات ساختمانی پروژه.

مدت اجرا : 24 ماه               تاریخ برقداری : 1397

تاریخ شروع : 1389             پایان قرارداد : 1397

کارفرما :

شرکت برق منطقه ای یزد

مشاور :

مشانیر

رقم قرارداد :

93/283/463/000 ریال

درصد پیشرفت :

100 %